Rekrutacja

Zasady rekrutacji do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych 2017/18
w Szkole Podstawowej nr 89 im.
Tadeusza Mazowieckiego

Rekrutacja rozpocznie się 24 kwietnia o godz. 9.00.
Rekrutacja odbywać się będzie poprzez stronę internetową https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

HARMONOGRAM NABORU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

HARMONOGRAM KLASY PIERWSZE

WNIOSEK O KONTYNUOWANIU NAUKI W KL. I DZIECKA SPOZA OBWODU

Do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018 przyjmowane są:

  • Dzieci 7 – letnie (rocznik 2010) objęte obowiązkiem szkolnym
  • Dzieci 6 – letnie (rocznik 2011) na wniosek rodzica, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej należy złożyć wraz ze zgłoszeniem lub wnioskiem rekrutacyjnym.

Uwaga wyjątek:

Dziecko, które w roku szkolnym 2016/2017 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy pierwszej tej szkoły bez postępowania rekrutacyjnego.
Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły w terminie do 14.04.2017 r. (wniosek do pobrania na stronie internetowej szkoły)

W przypadku podjęcia decyzji o nauce innej niż obwodowa, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji obowiązku szkolnego.

Uwaga rodzice oddziałów przedszkolnych:                  

Jeżeli wolą rodziców będzie, aby ich dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne  w przedszkolu, do którego obecnie uczęszcza, należy złożyć kartę kontynuacji wychowania przedszkolnego do dnia 14.04.2017 r.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 89:

do obwodu szkoły należą ulice:
Bitwy Oliwskiej nr 15, 16, 18, 21,
Gdyńska,
Gospody nr 14, 18,
al. Grunwaldzka od nr 571 do nr 612,
Pelplińska,
Plac Stefana Wyszyńskiego,
Pomorska od nr 1 do nr 20,
Rybacka,
Subisława,
Sztormowa,
Szyprów.