Rekrutacja do klas I i oddziału przedszkolnego

Zasady rekrutacji do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych 2018/19
w Szkole Podstawowej nr 89 im.
Tadeusza Mazowieckiego

Rekrutacja rozpocznie się 12 marca o godz. 9.00.
Rekrutacja odbywać się będzie poprzez stronę internetową https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk

Do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019 przyjmowane są:

  • Dzieci 7 – letnie (rocznik 2011) objęte obowiązkiem szkolnym
  • Dzieci 6 – letnie (rocznik 2012) na wniosek rodzica, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej należy złożyć wraz ze zgłoszeniem lub wnioskiem rekrutacyjnym.

Uwaga wyjątek:

Dziecko, które w roku szkolnym 2017/2018 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy pierwszej tej szkoły bez postępowania rekrutacyjnego.
Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły w terminie do 23.03.2018 r. (wniosek do pobrania na stronie internetowej szkoły)

W przypadku podjęcia decyzji o nauce innej niż obwodowa, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji obowiązku szkolnego.

18-19 ZASADY REKRUTACJI DO KL I

18-19_ZASADY_REKRUTACJI_DO_PRZEDSZKOLI,_ODDZIALOW_PRZEDSZKOLNYCH_W_SP