Regulamin półkolonii w naszej szkole 25.06 – 20.07.2018r.

Regulamin półkolonii letnich w Szkole Podstawowej nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku organizowanych w okresie od 25 czerwca do 20 lipca 2018 roku.

       I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru oraz zasady uczestnictwa  w wypoczynku organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 89 w Gdańsku.
 2. Półkolonie organizowane są w budynku Szkoły Podstawowej nr 89 przy ul. Szyprów 3 w Gdańsku.
 3. Rodzice /opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem i zapoznania z nim dziecka –uczestnika półkolonii.
 4. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do szkoły i z powrotem po skończonych zajęciach..
 5. Udział w zorganizowanym wypoczynku jest dobrowolny.
 6. Wypoczynek letni dzieli się na tygodniowe turnusy i realizowany jest  w grupach wiekowych i tematycznych oraz jest tworzony zgodnie z wytycznymi WRS Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W ramach półkolonii przewidziane są zajęcia poza terenem szkoły związane z dojazdem środkami komunikacji miejskiej. Zgodę na przejazd na te zajęcia rodzice wyrażają podpisem pod niniejszym regulaminem.
 7. Koszt organizacji wypoczynku pokrywany jest przez uczestnika, w zależności od przewidzianego programu, określonego na początku każdego turnusu. Obejmuje on bilety wstępu, przejazdy, napoje i inne według indywidualnych potrzeb dzieci.

  II. Cele wypoczynku
  Celem głównym półkolonii letnich jest aktywny i zdrowy wypoczynek dzieci.
  Cele szczegółowe:

 1. integracja dzieci,
 2. promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnych form wypoczynku,
 3. zapoznanie się z atrakcjami i ciekawymi miejscami najbliższych okolic,
 4. poznanie kultury, zabytków i tradycji regionu,
 5. doskonalenie znajomości języków obcych.

 

       III.   Czas, miejsce i sposób realizacji wypoczynku

 1. Półkolonie organizowane są w wyznaczonych turnusach letnich:

I turnus 25.06.18 – 29.06.18

II turnus 02.07.18 – 06.07.18

III turnus 09.07.18 -13.07.18

IV turnus 16.07.18 -20.07.18

 1. Półkolonie będą obejmować następujące bloki tematyczne:

-wyjazdy do trójmiejskich ośrodków kultury, nauki i techniki.

-zajęcia artystyczne,

-spacery, wycieczki piesze,

-zajęcia artystyczno-techniczne,

-zajęcia sportowe –rekreacyjne,

-zajęcia w pracowni komputerowej,

-zajęcia świetlicowe: gry planszowe, teatrzyki, zabawy ruchowe.
3. Podczas turnusów opiekę na dziećmi sprawować będzie wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
4. Na czas trwania wypoczynku zapewnia się opiekę medyczną.
5. Półkolonią kieruje kierownik.
6. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców w godz. od 800 do 1600.
7. Organizator i opiekunowie są zobowiązani dokładać wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
8. Organizator zaleca nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych (np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty, niekonieczne do udziału w zajęciach.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć, zwłaszcza jeśli są zależne od warunków pogodowych.
        IV. Warunki uczestnictwa w wypoczynku
      1. Uczestnikiem wypoczynku letniego może być dziecko:
a) które jest uczniem klasy 0-VI w pierwszej kolejności uczęszczającym do Szkoły Podstawowej  nr 89 w Gdańsku,
b) którego rodzic/opiekun prawny:
– złoży oświadczenie o zapoznaniu i akceptacji treści Regulaminu Wypoczynku,
– wypełni i złoży kartę kwalifikacyjną.

        V. Rekrutacja

 1. Rekrutacja będzie prowadzona w szkole przy pomocy kart kwalifikacyjnych uczestnika wypoczynku.
 2. Uczniowie zostaną powiadomieni o możliwości uczestnictwa w letnim wypoczynku poprzez ogłoszenie podane na tablicy informacyjnej. Komisja powołana przez dyrektora szkoły zatwierdzi listę uczestników wypoczynku.
 3. Kryteria, które w pierwszej kolejności uwzględni komisja przy naborze uczestników to:
  – dzieci z rodzin wielodzietnych,
  – dzieci rodziców pracujących.
 1. Osoby zakwalifikowane półkolonie letnie zostaną poinformowane poprzez listę wywieszoną na tablicy obok sekretariatu szkoły.
 2. Rodzice uczniów zakwalifikowanych wnoszą opłatę u opiekuna grupy w pierwszym dniu każdego turnusu, o ile wymaga tego realizacja danej formy wypoczynku.
 3. Opłata za obiad spożywany przez dziecko w czasie półkolonii należy uiścić na konto                         (92 1240 1268 1111 0010 3847 8830)  w dniach  od 18.06.18 do 21.06.18 r. ,
  z dopiskiem
  „Opłata za obiady w czasie półkolonii ”.
  VI. Prawa i obowiązki uczestnika wypoczynku
  1. Uczestnik ma prawo do:
  a) radosnego i bezpiecznego wypoczynku,
  b) rozwijania swoich zainteresowań,
  c) udziału we wskazanych  zajęciach i wycieczkach programowych,
  d) zwracania się ze wszystkimi problemami do wychowawców,
  e) pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców.
  2. Uczestnik ma obowiązek :
  a) uczestnictwa we wskazanych uprzednio zajęciach i wycieczkach programowych, o ile nie
  zostanie na piśmie zwolniony przez rodzica,
  b) punktualnego stawiania się na zajęciach i aktywnego w nich uczestnictwa,
  c) dbać o czystość, ład i porządek  oraz powierzone mienie w miejscu pobytu,
  d) nieoddalania się od grupy bez wiedzy wychowawcy,
  e) stosowania się do regulaminów wycieczek i wewnętrznych regulaminów obiektów,  w których prowadzone będą zajęcia,
  f) zachowywania się z szacunkiem wobec wychowawców, kolegów i koleżanek,
  g) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia sytuacji zagrożenia dla
  życia i  zdrowia, natychmiastowego poinformowania o tym wychowawcy lub kierownika
  h) stosowania się do wszelkich poleceń wychowawcy i kierownika.
  3. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje w zależności od rodzaju zachowania:
  a) upomnieniem,
  b) powiadomieniem rodziców,
  c) wydaleniem z półkolonii.

Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka po otrzymaniu informacji od kierownika
o  zaistniałej sytuacji i podjętej decyzji.

       VII.   Zasady rezygnacji z udziału wypoczynku

 1. Uczestnik półkolonii ma prawo do rezygnacji z udziału w przypadku, gdy rezygnacja została zgłoszona co najmniej 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia turnusu. Rodzic (opiekun prawny ucznia) jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji bez podania powodu.
 2. W miejsce ucznia, który zrezygnował, wchodzi uczeń z listy rezerwowej.
 3. Przy rekrutacji nie ma trybu odwoławczego.

VIII. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć, zwłaszcza w sytuacjach gdy program nie może być zrealizowany z przyczyn niezależnych od organizatora.

Przy zapisywaniu dziecka na półkolonie należy podać aktualny telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna dziecka – uczestnika półkolonii