Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe – szkoła podstawowa

Terminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019

Szczegółowy regulamin konkursów znajduje się na stronie gdańskiego kuratorium.

 

Kartę zgłoszenia należy wypełnić komputerowo i podpisaną przez rodziców oddać nauczycielowi, z którego odbędzie się konkurs.

 

…………………………………………………..

         (Pieczęć szkoły                                              

 

Karta  zgłoszenia ucznia do konkursu

 …………………………………………………..*

Nazwa konkursu dla szkoły podstawowej/gimnazjum i oddziałów gimnazjalnych**

w roku szkolnym 2018/2019

 

1.       Imię (imiona) ucznia ………………………………………………………………….,*

2.       Nazwisko ucznia  ………………………………………………………………………………………………,*

3.       Data urodzenia    ……………………………………………………………………………………………..,*

4.       Miejsce urodzenia ……………………………………………………………………..,*

5.       Nazwa szkoły podstawowej/gimnazjum i oddziałów gimnazjalnych

……………………………………………………………………………………………,*

 

6.       Klasa, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2018/2019   ……………..,*

 

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU 80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 24. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Grażyna Kawczyńska iod@kuratorium.gda.pl. Celem przetwarzania jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy
w praktycznym działaniu, tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół, promowanie nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Dane osobowe uczestnika konkursu udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ramowym regulaminem konkursu. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przystąpienie do konkursu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

 

…………………………………                                  …………………………………

Podpis rodzica/prawnego opiekuna                           Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

* wypełnić komputerowo

** niepotrzebne skreślić