Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Wiersze Doroty Gellner pędzlem malowane”

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „WIERSZE DOROTY GELLNER  PĘDZLEM MALOWANE”.

CELE KONKURSU:

 • Przybliżenie uczestnikom konkursu postaci poetki Doroty Gellner i jej twórczości.
 • Zachęcenie do czytania polskiej poezji.
 • Rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej.
 • Stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych talentów.

ADRESACI KONKURSU:
W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas 0 –III uczęszczający do świetlic szkolnych w województwie pomorskim.

ZADANIA KONKURSOWE:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie:

 • Pracy plastycznej do wybranego wiersza Doroty Gellner.
 • Format pracy: nie większy niż A3. Praca płaska.
 • Technika wykonania – dowolna.
 • Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową. Prace zbiorowe nie będą
  rozpatrywane.

Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą: imię i  nazwisko autora pracy, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy do nauczyciela/szkoły (prosimy o drukowany zapis informacji).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC   

Prace należy składać osobiście lub drogą pocztową do 28. 04. 2017 r. na  adres:

Szkoła Podstawowa nr 89
ul. Szyprów 3, 80 – 335 Gdańsk
z dopiskiem: „Wiersze Doroty Gellner  pędzlem malowane” – świetlica szkolna.

OCENA PRAC

Oceny prac biorących udział w konkursie dokona komisja powołana przez Organizatora konkursu.

Kryteria oceny prac:

 • zgodność z tematem (wiersze Doroty Gellner),
 • estetyka i samodzielność wykonania pracy,
 • kreatywność i pomysłowość plastycznego przedstawienia wiersza.

Termin ogłoszenia wyników –maj 2017 r. poprzez publikację nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły www.zkpig8.pl w zakładce „Konkursy”

Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z laureatami konkursu.

 • Każda ze świetlic może dostarczyć maksymalnie 6 prac.
 • Dane osobowe uczestników pozyskane będą wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione osobom trzecim.
 • Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Organizatora.
 • Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

Kontakt z organizatorem

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny tel. 58 557 98 22 Świetlica lub  e -mail z koordynatorem konkursu: krystyna.jaglowska@gmail.com