Skip to content

Uwaga! Strona zawiera treści archiwalne do grudnia 2019

Nasz nowy adres: sp89.edu.gdansk.pl

 

Polityka prywatności i RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI / UCZNIÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. administratorem danych osobowych rodziców i uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 89, ul. Szyprów 3, 80-335 Gdańsk, Tel. 58 557982, ado@sp89.pl
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod email: iodo@sp89.pl
 3. dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe (UPO), innych przepisów prawnych oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c, d, e, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach:
  1. realizacji obowiązku szkolnego oraz innych zadań szkoły,
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  3. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
  4. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Miasta Gdańsk,
  5. zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia przez monitoring wizyjny zainstalowany w jednostce (art. 108a UPO),
  6. f) w niektórych przypadkach, dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3) odbiorcami danych osobowych rodziców i uczniów mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasta Gdańsk przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 89 w Gdańsku.
 5. Dane osobowe uczniów i rodziców będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Rodzic (opiekun prawny) posiada prawo do dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.