Projekt PO WER SE

Od 1 września 2018 roku do końca marca 2020 roku w naszej szkole będzie realizowany projekt „Każdy uczeń jest ważny – praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej nr 89 w Gdańsku”. Projekt ten został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. W projekt zaangażowanych będzie ośmiu nauczycieli naszej szkoły. W trakcie trwania projektu zrealizowanych zostanie 10 mobilności. Nauczyciele naszej szkoły wyjadą na szkolenia metodyczne do Wielkiej Brytanii, Finlandii, Włoch i Hiszpanii. Dodatkowo dwie osoby wezmą udział w kursie językowym odbywającym się na Malcie.

Dzięki zagranicznym kursom nauczyciele zapoznają się ze strategiami, metodologiami i narzędziami obejmującymi uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kadra zostanie zapoznana z podstawowymi zasadami, korzyściami i wartościami edukacji włączającej, dowie się więcej o europejskim modelu integracji sprzyjającym przezwyciężaniu segregacji i włączeniu uczniów ze specyficznymi potrzebami do głównego nurtu edukacji. Nauczyciele zapoznani zostaną również z narzędziami i platformami ICT, które wspierają i ułatwiają proces uczenia się uczniów o specjalnych potrzebach. Odwiedzą  także liczne europejskie szkoły i instytucje zajmujące się edukacją włączającą i uczniami o specjalnych potrzebach oraz wymienią się dobrymi praktykami z nauczycielami oraz personelem edukacyjnym z innych krajów UE uczestniczących w kursach szkoleniowych.