List Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska do rodziców

Gdańsk, 19 października 2018 r.

Rodzice i Opiekunowie
gdańskich Uczniów i Przedszkolaków

Szanowni Państwo,

kilka dni temu obchodziliśmy uroczyście Dzień Edukacji Narodowej. W Gdańsku, Mieście wolności, solidarności, otwartości i równości kierujemy się ideą budowania jakości edukacji opartej na oddolnych inicjatywach całych społeczności, bez wykluczania kogokolwiek, w myśl priorytetu Szkoły i przedszkola współpracy. Chciałbym Państwu serdecznie podziękować za Waszą codzienną aktywność i współpracę dla dobra gdańskich placówek oświatowych. Bez Waszego zaangażowania nie byłoby tak wysokiej oceny podejmowanych w obszarze rozwoju społecznego działań, które pozwoliły przyznać Miastu – już trzeci raz – Certyfikat Samorządowego Lidera Edukacji, w tym roku wraz z nadzwyczajnym wyróżnieniem za podejmowane działania ponadstandardowe.
Po pierwszych spotkaniach z wychowawcami w klasach, wybraliście bądź zostaliście Państwo wybrani, aby reprezentować dany oddział w Radzie Rodziców, czy Radzie Szkoły. Niech zatwierdzany przez Państwa Program Profilaktyczno-Wychowawczy w sposób rzeczywisty uwzględnia Wasz głos i wynika z realnej diagnozy potrzeb Waszych dzieci.
24 października zapraszam na XI Gdańskie Forum Rad Szkół i Rad Rodziców. Bardzo cieszę się na możliwość codziennej współpracy z profesjonalną kadrą naszych placówek, Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego oraz innych jednostek i instytucji. Mając na uwadze docierające do Państwa niepokojące sygnały, odnoszące się do podejmowanych przez Miasto inicjatyw, zapewniam, że wszystkie działania mają na celu przede wszystkim dobro dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacyjnych. Zawsze wynikają one z diagnozy potrzeb, z wsłuchiwania się w głos przedstawicieli całej społeczności szkolnej, a więc uczniów, rodziców, oświatowej kadry i nauczycieli, są zgodne z Konstytucją RP i przepisami prawa oświatowego. Jednym z priorytetów w działaniach szkół i placówek oświatowych, który wprost wynika z wdrażanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawy programowej jest wychowanie dzieci i młodzieży w duchu nowoczesnego patriotyzmu, tolerancji, otwartości i dążenia do integracji w ramach wielokulturowego świata. Wszystkie te działania uwzględniają i będą uwzględniały Państwa głos, jako tych, na których spoczywa największa odpowiedzialność za proces wychowania dzieci. Zapraszam do pełnej dialogu współpracy z dyrektorami i nauczycielami gdańskich szkół
i placówek oświatowych w kwestii doboru narzędzi i metod realizacji tych zamierzeń. Razem budujmy każdego dnia najwyższy standard gdańskiej edukacji.

Bądźcie Państwo dobrze poinformowani www.gdansk.pl/edukacja, właściwie pokierowani www.dlagdanszczan.pl i w stałym kontakcie www.facebook.com/dlagdanszczan

Z najlepszymi pozdrowieniami,
Piotr Kowalczuk
Zastępca Prezydenta Miasta Gdański
ds. Polityki Społecznej